FigoFagoHD

Regulamin


1. Świadczącym Serwis Erotyczny "FigoFago" (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Serwisem") jest Pulsar Mobile Sp. z o.o. (dalej zwany "Świadczącym Serwis") zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088402 o kapitale zakładowym: 55000,00 PLN (NIP: 796-22-94-681, REGON: 357033566) z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 60/51 (adres do korespondencji).

2. W ramach Serwisu oferowana jest usługa polegająca na udostępnianiu drogą elektroniczną, dla osób pełnoletnich, treści wideo charakterze erotycznym.

3. Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i uprawniona jest do użytkowania telefonu w sieci komórkowej ORANGE, PLAY, PLUS, T-Mobile zarejestrowanego na terenie Polski. Informacja o przeznaczeniu Serwisu wyłącznie dla osób pełnoletnich prezentowana jest indywidualnie każdemu Użytkownikowi przed wejściem do Serwisu.

4. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające z tego, że pomimo jednoznacznej informacji o przeznaczeniu serwisu dla osób które ukończyły 18 lat, z Serwisu skorzystały osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

5. Każda niepełnoletnia osoba, która wchodzi na strony WAP Serwisu, robi to samowolnie i łamie postanowienia pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z faktu skorzystania z Serwisu przez osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

6. Korzystanie z usługi w roamingu wiąże się z dodatkowymi opłatami za transmisje danych.

7. Koszty transmisji danych GPRS za nawigację w Serwisie naliczane są zgodnie ze stawką Operatora i nie są zależne od Świadczącego Serwis. W celu uniknięcia kosztów transmisji danych GPRS zaleca się korzystanie z bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

8. Świadczący Serwis zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

9. Całkowity koszt poszczególnych usług (lub produktów) podawany jest na odrębnych stronach WAP Serwisu potwierdzających płatność (jeszcze przed skorzystaniem z usługi płatnej) i wynosi odpowiednio:

a) w sieci Orange:
- 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) za 1 minutę oglądania;

b) w sieci Play:
- 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za dostęp do pojedynczego filmu (cena promocyjna);
- 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) za dostęp do pojedynczego filmu;

c) w sieci Plus:
- 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za 1 minutę oglądania (cena promocyjna);
- 1,64 zł netto (2,02 zł brutto) za 1 minutę oglądania;

d) w sieci T-Mobile:
- 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za dostęp do pojedynczego filmu (cena promocyjna);
- 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) za dostęp do pojedynczego filmu;

e) dla sieci Wi-Fi
Zakup dostępu przez Użytkownika łączącego się z Serwisem spoza APN-ów sieci komórkowych odbywa się poprzez kody dostępowe nabywane za pomocą SMS o treści "FFHD.*" lub "FF.*" ( gdzie "*" oznacza dowolny ciąg znaków, tj. litery, cyfry) wysyłane przez Użytkownika na jeden z numerów:
- 71998 - koszt 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) za 10-krotny dostęp do pojedynczego filmu w okresie pół godziny od momentu pierwszego uruchomienia (cena promocyjna);
- 72988 - koszt 2,00 zł netto (2,46zł brutto) za 10-krotny dostęp do pojedynczego filmu w okresie pół godziny od momentu pierwszego uruchomienia.

10. Możliwe jest także wykupienie dostępu czasowego do wszystkich filmów w Serwisie. Zakup odbywa się poprzez kody dostępowe nabywane za pomocą SMS o treści "ff.1d" lub "ff.1t" wysyłane przez Użytkownika na numery:
- 75908 (SMS o treści "ff.1d") - koszt 5,00 zł netto (6,15 zł brutto) za wykupienie dostępu na 1 dzień do wszystkich filmów w Serwisie;
- 79908 (SMS o treści "ff.1t") - koszt 9,00 zł netto (11,07 zł brutto) za wykupienie dostępu na 4 dni do wszystkich filmów w Serwisie.

11. Dostęp czasowy do wszystkich filmów w Serwisie można przedłużyć za darmo, nie ponosząc żadnych kosztów. Służy do tego MECHANIZM POLECANIA. Warunkiem koniecznym jest zakup dostępu do Serwisu przez osobę POLECAJĄCĄ (na 1 lub 4 dni). Osoba Z POLECENIA podczas swojego PIERWSZEGO zakupu musi dodać do kodu zakupowego znak „#”, a po nim numer telefonu OSOBY POLECAJĄCEJ, np.:

ff.1t#XXXYYYZZZ

gdzie XXXYYYZZZ to numer telefonu osoby POLECAJĄCEJ.

12. W wyniku zastosowania MECHANIZMU POLECANIA osoba POLECAJĄCA otrzyma za darmo przedłużenie wykupionego dostępu do wszystkich filmów w Serwisie o ilość dni równą ilości dni zakupionej przez osobę Z POLECENIA.

13. Użytkownik, który wykupił dostęp do wszystkich filmów w Serwisie, może polecać go dowolną ilość razy różnym numerom telefonów MSISDN. Natomiast dany numer MSISDN osoby Z POLECENIA tylko jeden raz może przedłużyć dostęp Użytkownikowi POLECAJĄCEMU – mowa tutaj o konkretnej parze numerów telefonów MSISDN (osoby POLECAJĄCEJ i Z POLECENIA).

14. Użytkownik nie podaje żadnych danych osobowych, a identyfikacja klientów Serwisu będzie dokonywana jedynie w oparciu o numer telefonu (numer MSISDN) lub kod dostępu.

15. Świadczący Serwis nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, korzystającą z Serwisu, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało wysłane zamówienie (zakup dostępu do treści).

16. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu połączeń telefonicznych (w tym SMSowych i Video Streamingowych), jak również za przypadki korzystania z treści przez osoby nieuprawnione.

17. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu Systemu Streamingowego, systemów płatności, przy pomocy których realizowany jest Serwis, a w szczególności zaś za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

18. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do wykorzystywania udostępnionych mu w ramach Serwisu treści:
- wyłącznie do celów prywatnych,
- zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi lub obyczajowymi,
- do celów niesprzecznych z prawem,
- wyłącznie do celów przewidzianych przez Świadczącego Serwis i zgodnie z Regulaminem.

19. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do nie wykorzystywania żadnych treści pochodzących z Serwisu w sposób uznany za wulgarny, nieodpowiedni lub mogący w inny sposób wyrządzić szkodę osobie trzeciej.

20. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu (zakupionych produktów lub usług), w tym również za ewentualne naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich lub udostępnienie ich osobie niepełnoletniej.

21. Świadczący Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Serwisu dla Użytkowników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w Regulaminie.

22. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: reklamacje@pulsar.com.pl, telefonicznie: (48) 360-08-77 lub w formie pisemnej z dopiskiem "FigoFago" na adres: Pulsar Mobile Sp. z o.o., ul. Struga 60/51, 26-600 Radom. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu (MSISDN), model telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Usługę, powód reklamacji oraz datę zaistnienia zdarzenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a Świadczący Serwis o wyniku reklamacji powiadomi zgłaszającego zgodnie z kontaktem/adresem podanym w reklamacji.

23. Akceptując warunki Regulaminu, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zachęcających do subskrypcji informacji marketingowych związanych z Serwisem. W celu otrzymywania darmowych informacji o promocjach, nowościach i obniżkach cenowych wymagane jest świadome dołączenie do klubu FigoFago poprzez wysłanie darmowego SMS-a lub zapisanie się przez stronę WAP Serwisu.

24. W celu aktywacji subskrypcji informacji marketingowych związanych z Serwisem należy wysłać SMS o treści FFSTART pod bezpłatny numer 80902 (koszt usługi to 0.00 zł z VAT) lub świadomie zapisać się na nią przez stronę WAP Serwisu.

25. W celu dezaktywacji subskrypcji informacji marketingowych związanych z Serwisem należy wysłać SMS o treści FFSTOP pod bezpłatny numer 80902 (koszt usługi to 0.00 zł z VAT) lub świadomie wypisać się poprzez stronę WAP Serwisu.

26. Ponowna subskrypcja informacji marketingowych związanych z Serwisem możliwa jest po wysłaniu SMS o treści FFSTART pod bezpłatny numer 80902 (koszt usługi to 0.00 zł z VAT) lub poprzez ponowne zapisanie się przez stronę WAP Serwisu.

27. Zakup produktu/usług lub oglądanie treści wideo w ramach Serwisu lub wejście na strony WAP Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2017 roku.
RegulaminKontakt
© 2001 - 2014 Pulsar Mobile. All rights reserved.